Làm sao để quản lý lớp học vào ngày đầu tiên?

Ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng. Sau ngày đầu tiên đến lớp, học [...]