Dịch giả thời chiến

Các dịch giả thường là lực lượng tình báo nòng cốt dễ bị lãng quên [...]