Là mt ging viên ngành ngôn ng vi s đam mê và tràn đy nhit huyết, cô đã có nhiu năm kinh nghim ging dy ti các cơ s giáo dc uy n ở Việt Nam và Hoa K, bao gồm Viện giáo dc phát trin tài năng ngh thuật TED SAIGON, Học vin Giáo dc M iSmart, Học viện GAP Institute & MAX Education, VinUniversity & VinSchool, và là ging viên các khóa ngôn ng và văn hóa tiếng Việt ti Đi học North Carolina (M). 
 
Sau khi tt nghip Thc sĩ Ngôn ng hc và Ging dy loi Xut sc ti Đi học Benedictine Hoa K, cô tr lại Việt Nam và tr thành Ging viên ging dy ngôn ng và k năng hc tp ti các trưng Đi hc, đng thi đm nhim vai t Qun lý hc thut. Bên cnh đó, Phương Dung còn là đi s văn hóa Việt Nam chương trình Fulbright FLTA đưc tài tr bi chính ph M. Ngoài vai trò ging dy ngôn ng, cô còn là mt ngh Piano, vì thế các bui hc ca cô luôn có nhng s kết hp thú v và sáng tạo.

Phương Dung đã và đang áp dng nhng phương pháp ging dy cht lưng nht đưc cp nht t nn giáo dc quc tế, mang đến nhiu kiến thc b ích và thc tin cho ngưi hc. Cô cũng là mt ngưi luôn hết lòng vì hc viên, luôn sn sàng giúp đ các hc viên trong quá trình hc tp.