Cách dạy người lớn học một ngoại ngữ mới

Nếu bạn được giao nhiệm vụ dạy cho người trưởng thành một ngoại ngữ mới [...]