GHI CHÚ VÀ BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG PHIÊN DỊCH TIẾP NỐI

Trong quá trình phiên dịch, có rất nhiều thông tin được ghi chú vào trí [...]