Điều gì tạo nên một người lãnh đạo xuất sắc? 

Một người lãnh đạo xuất sắc là không chỉ được xem là chất xúc tác [...]