Vũ Hoàng An Intake 114

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.